Nogmaals de fiscalisering van de AOW

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Reizen Thailand
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#1 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 21 januari 2017, 18:02

DE FISCALISERING VAN DE AOW – DEEL I

Vooraf

In een eerdere bijdrage heb ik al eens summier aandacht besteed aan het onderwerp ‘fiscalisering van de AOW’. Mede als gevolg van een vraag daarover in een persoonlijk bericht, ga ik daar thans gedetailleerder op in met aan het slot een rekenvoorbeeld van de mogelijke gevolgen voor de AOW-uitkering bij wonen in Thailand.

Met het toenemen van de lengte van een bijdrage neemt het concentratievermogen dikwijls af. Dat is dan ook de reden dat ik deze bijdrage over de fiscalisering van de AOW voor het leesgemak heb opgeknipt in drie delen. Daarbij heb ik er voor de overzichtelijkheid wel voor gekozen om alle drie delen onder te brengen in één topic. Voor jezelf kun je dus na het lezen van een deel een adempauze inlassen, een sigaretje opsteken en een kopje koffie inschenken.

Het eerste deel gaat over wat hieraan voorafging en over de paniek welke teweeg is gebracht als gevolg van de plannen tot fiscalisering van de AOW.

In het tweede deel ga ik in op wat er werkelijk aan de hand is.

En in het derde deel ga ik in op de voorstellen hoe aan de fiscalisering van de AOW gestalte kan worden gegeven naar de ideeën van de door de regering ingestelde Commissie Van Dijkhuizen. En dan vooral wat hiervan de betekenis is als je in Thailand woont.

Met het plaatsen van opmerkingen c.q. het stellen van vragen hoef je niet te wachten tot na lezing van het derde deel. Maar toch lijkt het mij verstandig om eerst alle drie de delen te hebben gelezen voordat je een vraag stelt dan wel een opmerking plaats. Het antwoord op je vraag kan immers besloten liggen op een volgend deel.

Om het geheugen op te frissen: wat ging hieraan vooraf

Als je in Thailand woont en geniet van een AOW-uitkering met eventueel nog een bedrijfspensioen dan heb je per 1 januari 2015 een gevoelige draai om je oren gekregen.
Per die datum kreeg je in ieder geval met twee maar in veel gevallen zelfs met drie wel heel vervelende maatregelen te maken, nl:
a. een verhoging van het belastingtarief in de 1ste en 2e schijf van de inkomstenbelasting als gevolg van de vervanging van de AWBZ door de Wet langdurige zorg (WLZ) met 3%;
b. het vervallen van het recht op heffingskortingen voor zover dit betreft het belastingdeel hiervan;
c. ook je eventuele fiscale partner kwam niet meer in aanmerking voor (een gedeeltelijke) uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Ad a. Bij wonen in Nederland werd gelijktijdig de premie volksverzekeringen met 3% verlaagd en verliep e.e.a. dus budgettair neutraal. Echter bij wonen in Thailand profiteerde je hier niet van en bleef alleen de stijging van het tarief voor de inkomstenbelasting over.
Ad b. Hierbij ging het met name over het verlies van het belastingdeel van de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en eventueel ook nog de alleenstaande ouderenkorting.
Ad c. Door het vervallen van de heffingskortingen verdween uiteraard ook deze mogelijkheid voor de minst verdienende partner.

Tot en met 2014 had je, indien je koos voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen en wel tot de volgende bedragen:
a. algemene heffingskorting € 296,--;
b. ouderenkorting € 287,--;
c. alleenstaande ouderenkorting € 120,--;
d. totaal € 703,--.

Hierbij maak ik de aantekening dat dit de maximale korting betreft, daar de heffingskortingen nooit meer bedragen dan de berekende belasting.

Het hoeft geen betoog dat deze maatregelen er flink inhakten op het besteedbare inkomen bij wonen in Thailand door AOW-gerechtigden en zij die genieten van een in Nederland belast inkomen. Hierover is in Thailand Forum ruime aandacht besteed. Maar ook in het door Erik Kuijpers en mij geschreven Belastingdossier.

Fiscalisering van de AOW-uitkering

Zoals reeds opgemerkt heb ik eerder een summiere bijdrage geplaatst in Thailand Forum over het in juni 2013 verschenen eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen uitgebrachte “Naar een activerender belastingstelsel”, waarin o.a. de gehele problematiek inzake de financiering van de AOW aan de orde komt en waarin een totale fiscalisering van de AOW wordt voorgesteld.

En om het geheugen verder nog even op te frissen: deze bijdrage was met name een reactie op het in een groot Thais blog in juli vorig jaar verschenen alarmerende bericht met als titel:”Inkomens van gepensioneerden, er kan nog wel een stukje vanaf!”. Dit bericht werd vervolgens overgenomen in Thailand Forum onder de titel: “Het gelijk van een onheilsprofeet?”.

In het kort kwamen de berichten erop neer dat er een gedachte in Nederland heerst om de gehele financiering van de AOW-uitkeringen te laten plaatsvinden vanuit de algemene middelen (zeg maar belastingen). Oud nieuws dus zou je zeggen, wat nieuw leven werd ingeblazen.

Nu vindt de financiering uit twee bronnen plaats, nl.:
a. afgerond 18% premie in de eerste twee schijven voor de inkomstenbelasting en
b. omdat de onder a. genoemde opbrengst ontoereikend is: afgerond 35% uit de belastingen.

De AOW kost in 2017 ruim € 37 miljard. Daarvan wordt ruim € 24 miljard bekostigd uit de premie-inkomsten oftewel voor 65%. De overige € 13 miljard (35%) komt uit de belastingen. Doordat de AOW-premie al decennia lang is gemaximeerd op 17,9% komt de financiering van de AOW steeds verder onder druk te staan en doet zij een steeds groter beslag op de algemene middelen. Denk hierbij bijv. aan de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en de jaarlijkse verhoging van de AOW-uitkering. Maar ook de van jaar tot jaar toenemende heffingskortingen spelen hierin een belangrijke factor. Deze heffingskortingen verkleinen namelijk de opbrengsten aan AOW-premie en zorgen voor een steeds verder opschuivende financiering van de AOW door de belastingen i.p.v. door premie-inkomsten.

En dan doet het niet zo verwonderlijk aan dat door de Commissie Van Dijkhuizen wordt voorgesteld om met de huidige systematiek te breken door de afgerond 18% in de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting in 18 jaren over te hevelen van de premieheffing naar de inkomstenbelasting.
“Niets aan de hand” zou je zo op het eerste oog zeggen. En dat is inderdaad het geval als je in Nederland woont en daar zowel premie voor de AOW als inkomstenbelasting verschuldigd bent. Maar AOW-ers in Nederland en ook daarbuiten betalen géén AOW-premie maar krijgen wel te maken met de toenemende inkomstenbelasting!

Dergelijke berichten zijn trouwens in 2014 ook geplaatst in enkele Nederlandse media, waarvan er een kwam met de pakkende titel: ”AOW-ers tax kan hele AOW gaan opvreten.” Dat zou in het bijzonder gelden voor de hoge(re) inkomensgroep. En dat is dan natuurlijk voor veel mensen wél even schrikken!

Maar als je al die berichten zo leest dan is er maar één conclusie mogelijk: er wordt op grote schaal voetbal gespeeld zonder de spelregels te kennen! Het gevolg is: PANIEKVOETBAL!

De aanstichter van al dit onheil was niemand minder dan de voormalige staatssecretaris van Financiën, Martin van Rooijen, tevens voorzitter van de Koepel van de Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en lid van de Eerste Kamer voor 50Plus. Maar resultaten uit het verleden (als staatssecretaris) bieden nog geen garantie voor de toekomst (als voorzitter van de KNVG en Eerste Kamerlid voor 50Plus): zijn betoog rammelt aan alle kanten. En, om bij de eerdere beeldspraak te blijven: het uitdelen van een rode kaart aan hem zou hier zeker op z’n plaats zijn geweest!

Daarbij doet het vreemd aan dat, naast de KNVG, een andere belangenorganisatie, welke eveneens de belangen van gepensioneerden behartigt, nl. de ANBO, een warm voorstander is van
een verdere fiscalisering van de AOW, want zo wordt deze operatie nl. genoemd.
Laatst gewijzigd door Lammert de Haan op zaterdag 21 januari 2017, 21:00, 2 keer totaal gewijzigd.Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#2 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 21 januari 2017, 18:08

DE FISCALISERING VAN DE AOW – DEEL II

Wat is hier werkelijk gaande

Op 17 februari 2012 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, de ‘Commissie inkomstenbelasting en toeslagen’ ingesteld. Deze commissie kreeg een tweetal opdrachten, nl.:
a. het doen van onderzoek naar een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel;
b. het doen van onderzoek naar een vereenvoudiging van de toeslagen en
c. hierbij uit te gaan van een lastenneutrale financiering.

Deze commissie werd vervolgens bekend onder de naam van haar voorzitter als de ‘Commissie Van Dijkhuizen’.

Een van de pijlers in dit rapport is inderdaad de totale fiscalisering van de AOW-uitkeringen, d.w.z.: financiering vanuit de algemene middelen (belastingen). Zoals reeds aangegeven stelt zij daartoe voor om het huidige tarief in de 1ste en 2e schijf van afgerond 18% voor de AOW-premie in 18 jaren af te bouwen en over te hevelen naar de belasting.
De tegenstanders van deze wijziging in de financiering van de AOW zagen echter enkele belangrijke aspecten over het hoofd, nl.:
1. de gegeven opdracht aan de commissie om in haar plannen uit te gaan van een lasten neutrale financiering en (nog veel belangrijker);
2. de door haar aangedragen oplossingen voor wat betreft deze opdracht voor zowel het Rijk als de belastingbetaler, waarbij uiteraard niet gezegd kan worden dat dit voor iedere burger individueel ook het geval zal zijn.

De commissie draagt een groot aantal maatregelen aan welke worden aangewend voor een tariefsverlaging dan wel verhoging van de AOW-uitkering, waardoor de totale fiscalering van de AOW uiteindelijk slechts een gering effect zal hebben op de koopkracht van de verschillende groepen huishoudens. Deze effecten rechtvaardigen geenszins koppen als ”AOW-ers tax kan hele AOW gaan opvreten”. Dan heb je er werkelijk niets, maar dan ook totaal niets van begrepen. Hiermee wordt in feite gesteld dat de Commissie Van Dijkhuizen er niets van heeft gebakken!

Het voert me te ver om al deze maatregelen de revue te laten passeren en volsta dan ook met het aan het slot van deze bijdrage opnemen van het in het rapport gegeven schematisch overzicht, in grote lijnen weergevend de voorgestelde maatregelen en van de hieruit voortvloeiende koopkrachteffecten voor de verschillende groepen van huishoudens.

Enkele maatregelen springen er echter zodanig uit dat ik wel gedwongen ben om daar aandacht aan te besteden omdat zij direct de financiële positie van Nederlandse gepensioneerden en wonend in o.a. Thailand in positieve zin raken.

Uit het rapport van de Commissie van Dijkhuizen

Direct in de inleiding wees ik op de grote draai om jullie oren die ingaande 1 januari 2015 is uitgedeeld als gevolg van de afschaffing van de heffingskortingen. Hierbij ging het met name om het belastingdeel van de heffingskortingen. Hiervoor hebben jullie geen enkele compensatie verkregen

De Commissie Van Dijkhuizen komt met het voorstel om de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting voor alle Nederlanders af te schaffen en het daardoor vrijkomende budget aan te wenden voor een verhoging van de AOW. Let wel: daarbij gaat het niet alleen om het belastingdeel van deze heffingskortingen, maar ook om het premiedeel hiervan. M.a.w.: ook als je in Nederland woont wordt als gevolg van de fiscalisering van de AOW het gehele bedrag aan ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting afgeschaft. Voor de toenemende inkomstenbelasting wordt je vervolgens hiervoor gecompenseerd. Dit duidt erop dat de in Thailand en elders wonende AOW’ers via de verhoging van de AOW-uitkering en verdere maatregelen meer gecompenseerd gaan krijgen dan het ingaande 2015 verloren gegane belastingdeel van de heffingskortingen.

Een voorzichtige vooruitblik voor wat betreft in het buitenland wonende Nederlanders

Of je nu woont in Nederland of in Thailand: voor de hoogte van je AOW-uitkering maakt dat geen verschil. Echter bij wonen in Thailand heb je dus per 1 januari 2015 fors moeten inleveren op je besteedbare inkomen als gevolg van de afschaffing van de heffingskortingen. Dit kwam je op een verlies te staan van maximaal € 704,-- als zijnde het belastingdeel van de voor 2014 nog geldende ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting. Inmiddels is dit verlies door tariefsaanpassingen en verhoging van de heffingskortingen aangegroeid tot € 1.378,--. Zie hiervoor de aan het slot van deel III gegeven berekening.

Maar als nu voor iedere alleenstaande Nederlander die de AOW-leeftijd heeft bereikt de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting komt te vervallen en dan tot een bedrag van € 1.734,--, terwijl dit bij volledige fiscalisering van de AOW - volgens een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) - niet of nauwelijks tot koopkracht verlies leidt, wat betekent dit dan voor veel in het buitenland wonende Nederlanders? Zij kunnen er alleen maar op vooruit gaan en waarbij het inmiddels optredende verlies van € 1.378,-- wel eens ruimschoots zou kunnen omslaan in een voordeel na implementatie van het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen.

Dit geldt trouwens in grote lijnen ook, mocht je een fiscale partner hebben waarvoor je al dan niet een AOW-partnertoeslag ontvangt.

En dit is allemaal wel even andere koek dan: ”AOW-ers tax kan hele AOW gaan opvreten” en meer van dat fraais wat ik allemaal tegen kwam en geldt zeker als je te maken hebt gehad met het vervallen van het belastingdeel van de heffingskortingen per 1 januari 2015 bij wonen in het buitenland!

En als je hierin dan ook nog eens betrekt dat dit “opvreten” in het bijzonder zou gelden voor de hoge(re) inkomens, hoe haalt men het dan in z’n hoofd om zo’n negatief bericht te plaatsen in een Thais blog en Thailand Forum. Zo’n hoog inkomen wordt immers nooit behaald voor de inkomstenbelasting als je in Thailand woont met een AOW-uitkering met daarnaast ook nog een riant bedrijfspensioen!
Maar ook al zou je in Nederland wonen, dan gaat deze vlieger niet op als je kijkt naar de huidige en de voorgestelde tariefsstructuur voor de inkomstenbelasting.

En nu maar hopen dat de plannen tot verdere fiscalisering snel worden doorgevoerd. De plannen zijn terdege voorbereidt en doorgerekend door het CPB, maar toch blijft dit in het hele stelsel van regelgevingen een gigantische operatie die zijn weerga niet kent. Hierbij vergeleken is de laatste herziening van het belastingstelsel van 2001 slechts een ‘appeltje – eitje’. Ik waarschuw dan ook voor een al te groot optimisme voor wat betreft het tijdstip van implementatie. E.e.a. wordt overgelaten aan het na de verkiezingen aantredende nieuwe Kabinet.

Nu heeft het Kabinet de laatste jaren beslist niet stilgezeten. Diverse beleidsmaatregelen, min of meer voortvloeiende uit het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen, zijn geheel of gedeeltelijk al ingevoerd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van stimulering van en de deelname aan de werkgelegenheid en het uit slop halen van de woningmarkt. Daarnaast werden al een aantal maatregelen getroffen op het gebied van de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Deze laatstgenoemde maatregelen waren echter meer een uitvloeisel van de bevindingen van de Commissie Parameters, naar haar voorzitter misschien wel beter bekend als de commissie Don, oud-directeur van het CPB.

Uit eigen ervaring durf ik hierbij wel te stellen dat er op ambtelijk niveau ook al heel veel voorbereidend werk is verzet door ambtenaren op diverse ministeries, hetgeen de verdere besluitvorming alleen maar kan bespoedigen.
Laatst gewijzigd door Lammert de Haan op zaterdag 21 januari 2017, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#3 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 21 januari 2017, 18:56

DE FISCALISERING VAN DE AOW – DEEL III

De voorstellen in een schema en de gevolgen voor de koopkracht

De commissie heeft 58 belastingfaciliteiten bekeken. Bij 11 daarvan adviseert zij afschaffing op korte of lange termijn en komt de opbrengst (grotendeels) vrij voor tariefverlaging of andere lastenverlichting (categorie A). In haar ogen kunnen 6 faciliteiten worden afgeschaft en het budget worden toegevoegd aan bestaande regelingen (B). Vier faciliteiten horen naar de mening van de commissie niet thuis in het fiscale stelsel. Van deze regelingen adviseert zij om te bekijken of zij geïntegreerd kunnen worden met bestaande uitgavenregelingen of dat er nieuwe regelingen in het leven geroepen moeten worden (C). Bij de faciliteiten voor groen beleggen stelt zij vast dat deze in elk geval niet in het fiscale systeem horen en worden daarbij ondergebracht bij A, B of C.

Zie hiervoor het volgende overzicht:

Afbeelding


De koopkrachteffecten voor de verschillende groepen van huishoudens geven het volgende beeld te zien:

Afbeelding

Opvallend daarbij is dat de gehele operatie, volgens een doorrekening van het CPB, slechts een zeer geringe invloed heeft op de in Nederland bestaande relatief gelijkmatige inkomensverdeling.

En als je kijkt naar het plaatje van de koopkrachteffecten wees dan eens eerlijk: is er reden voor grote ongerustheid onder de ouderen in z’n algemeenheid? En sterker nog: is er reden voor grote ongerustheid onder de ouderen als je in Thailand woont? Totaal niet. Het tegenovergestelde zelfs: er is reden voor optimisme.
Je moet alleen wel even geduld hebben. Met deze gehele operatie gaat een tijd gemoeid van 18 jaren. Maar dat geldt zowel voor mijn optimisme als voor de gezaaide paniek!

Overigens en laat dat duidelijk zijn, staat de wijze van financiering van de AOW (uit premieopbrengsten of uit belastingen) geheel los van de hoogte van de AOW-uitkeringen. Dat is puur een zaak van inkomensbeleid van de regering voor ouderen. De nu al gedeeltelijke fiscalisering (voor zo’n 35%) van de AOW speelt geen rol in dit inkomensbeleid! De nu al gedeeltelijke fiscalisering (voor zo’n 35%) van de AOW speelt geen rol in dit inkomensbeleid! Buiten Martin van Rooijen kan ik me niet voorstellen dat er in Nederland en daarbuiten ook maar één weldenkend mens is die denk dat de vele miljarden euro’s welke gepaard gaan met de totale fiscalisering van de AOW en welke miljarden bij de ouderen wordt opgehaald, door de Regering ‘in eigen zak' worden gestoken. Als je dat geloofd dan geloof je ook nog in Sinterklaas en dat Elvis Presley nog leeft.Ik heb in ieder geval meer vertrouwen in de doorrekening van het CPB voor wat betreft de koopkrachteffecten dan in de verhaaltjes van Martin van Rooijen.

Toch nog een waarschuwing

Ben ik tot nu toe tamelijk optimistisch over het effect van de totale fiscalisering van de AOW op de koopkracht van ouderen en zeker als je ook nog eens in het buitenland woont, toch is een waarschuwing tegen een te groot optimisme op z’n plaats. Deze waarschuwing betreft het politieke klimaat in Nederland. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis richt de fiscale politiek zich de laatste jaren meer op specifieke groepen in plaats van op de hoogte van inkomens en de koopkracht. Dit bleek bij het Belastingplan 2016 wel heel duidelijk. In 2015 had het Rijk plotseling een structurele meevaller ontdekt in haar begroting van € 5 miljard. Dit werd vervolgens niet ingezet om de door premier Rutte aan iedere Nederlander beloofde € 1.000,-- mee te financieren maar voor bevoordeling van specifieke groepen van Nederlanders.

Van de verdeling van de € 5 miljard heb ik, alhoewel dit buiten het kader valt van het onderwerp, de volgende grafiek samengesteld en trek nu zelf de conclusie maar.

Afbeelding

Mocht het politieke klimaat in Nederland toch nog roet in het eten gooien, dan verwacht ik toch dat dit, gezien de hele Zwarte Pieten-discussie, beperkt zal blijven tot enkele roetveegjes.

Een globale berekening voor de AOW-uitkering

Een wel heel globale berekening hoe een AOW-uitkering er voor de fiscalisering uitziet en hoe dat dan na de fiscalisering wel eens zou kunnen zijn geef ik in het volgende overzicht.

Het doel van de gehele fiscalisering van de AOW is niet om meer inkomsten voor het Rijk te genereren en dan met name ten koste van de ouderen. Dit geldt eveneens voor de afschaffing van de heffingskortingen voor ouderen. Alsdan ontstaat er ruimte voor verhoging van de AOW-uitkering om daarmee de koopkracht voor ouderen te behouden. In de navolgende berekening ga ik dan ook uit van de volgende uitgangspunten:
a. een overheveling van de premie naar de belasting (de fiscalisering);
b. het vervallen van heffingskortingen voor ouderen, welke in mijn berekening één-op-één worden aangewend voor verhoging van de AOW-uitkering en
c. ook voor ouderen een (nagenoeg) gelijk blijvende koopkracht.

Een koopkrachtverbetering is wel het minste wat je kunt verwachten als je in Thailand woont. Het is voor mij dan ook volstrekt onbegrijpelijk waarom in een Thais blog en in Thailand Forum zulke negatieve berichten zijn verschenen over de totale fiscalisering van de AOW-uitkering. Ik wijt dit dan ook maar aan onbekendheid met deze materie, zonder de moeite te nemen om je hierin te verdiepen.

Afbeelding


Conclusie

1. Woon je in Nederland en je geniet een AOW-uitkering, dan krijg je bij verdergaande fiscalisering van de AOW te maken met een verhoging van de inkomstenbelasting. Hiervoor wordt je echter (nagenoeg geheel) gecompenseerd als gevolg van de verschillende door de Commissie Van Dijkhuizen voorgestelde maatregelen.
2. Woon je in Thailand en je geniet een AOW-uitkering, dan krijg je eveneens te maken met een verhoging van de inkomstenbelasting en waarvoor je eveneens wordt gecompenseerd. Daarnaast wordt je nog eens gecompenseerd voor het verlies ingaande 1 januari 2015 als gevolg van het vervallen van het belastingdeel van de heffingskortingen.
Hier komt vervolgens nog een heel belangrijk aspect bij. Velen genieten naast een AOW-uitkering ook nog eens een in Nederland vrijgesteld bedrijfspensioen en waarover Thailand veelal niet heft. Dit betekent dat je in veel geringere mate bijdraagt aan de financiering van de AOW dan bij wonen in Nederland, terwijl dit géén invloed heeft op de hoogte van je AOW-uitkering! Immers: woon je als oudere in Nederland dan draag je nu al voor een belangrijk deel bij aan de financiering van je AOW-uitkering, daar nu reeds zo’n 35% hiervan wordt gefinancierd uit belastingopbrengsten. En dat doe je bij wonen in Thailand met naast je AOW-uitkering, ook nog een in Nederland vrijgesteld bedrijfspensioen, in veel mindere mate.

Tot slot

Het eerder een paar keer genoemde bedrag aan verlies aan koopkracht als gevolg van het vervallen van het belastingdeel van de heffingskortingen is over 2017 als volgt berekend:

Afbeelding
Laatst gewijzigd door Lammert de Haan op donderdag 26 januari 2017, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.

stevenl
Expat
Expat
Berichten: 3721
Lid geworden op: vrijdag 29 april 2005, 12:23
Locatie: Rawai en Kata, Phuket
Contacteer:

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#4 Bericht door stevenl » zondag 22 januari 2017, 08:36

Hoe plaats je deze afbeeldingen? Ik zie nu 5x in beeld de tekst 'afbeelding'.

Ik denk dat ik het al zie in een ander draadje, je gebruikjt voor uploaden een apart programma. Als je nu gewoon de forum mogelijkheden gebruikt kan denk ik iedereen de afbeeldingen zien.

driver
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 6408
Lid geworden op: maandag 03 mei 2010, 14:37
Locatie: Ede en dakloos in Thailand momenteel.

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#5 Bericht door driver » zondag 22 januari 2017, 08:54

Ik zie alles zowel op mijn computer als op mijn mobfhone.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#6 Bericht door Lammert de Haan » zondag 22 januari 2017, 12:33

stevenl schreef:Hoe plaats je deze afbeeldingen? Ik zie nu 5x in beeld de tekst 'afbeelding'.

Ik denk dat ik het al zie in een ander draadje, je gebruikjt voor uploaden een apart programma. Als je nu gewoon de forum mogelijkheden gebruikt kan denk ik iedereen de afbeeldingen zien.
Kun je me dan ook vertellen wanneer de forummogelijkheden zijn gewijzigd? Sinds dat ik lid ben van het forum (bijna 2 jaren) gebruik ik steeds hetzelfde uploadprogramma.

Aan het plaatsen van foto's in dit forum is trouwens een topic geweid. Zie onder Mededelingen > Tips en opmerking > Hoe plaats ik een foto in een bericht. Daar worden programma's genoemd als 'Mijn album' en 'Photobucket' waarbij ik als 'voorbeelden' slechts de tekst zie 'Afbeelding'! Als je een foto uit je album verwijdert dan is hij ook niet meer zichtbaar in het forum!

Ik gebruik al twee jaren 'mUpload'. Dan heb je dit probleem niet.

stevenl
Expat
Expat
Berichten: 3721
Lid geworden op: vrijdag 29 april 2005, 12:23
Locatie: Rawai en Kata, Phuket
Contacteer:

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#7 Bericht door stevenl » zondag 22 januari 2017, 12:53

Lammert de Haan schreef:
stevenl schreef:Hoe plaats je deze afbeeldingen? Ik zie nu 5x in beeld de tekst 'afbeelding'.

Ik denk dat ik het al zie in een ander draadje, je gebruikjt voor uploaden een apart programma. Als je nu gewoon de forum mogelijkheden gebruikt kan denk ik iedereen de afbeeldingen zien.
Kan met photobucket the maken hebben, aangezien ik daar geen gebruik van maak. En nu je die naam noemt, mij staat bij dat we in her verleden al eens vastgesteld hebben dat dat inderdaad de oorzaak kan zijn.

Kun je me dan ook vertellen wanneer de forummogelijkheden zijn gewijzigd? Sinds dat ik lid ben van het forum (bijna 2 jaren) gebruik ik steeds hetzelfde uploadprogramma.

Aan het plaatsen van foto's in dit forum is trouwens een topic geweid. Zie onder Mededelingen > Tips en opmerking > Hoe plaats ik een foto in een bericht. Daar worden programma's genoemd als 'Mijn album' en 'Photobucket' waarbij ik als 'voorbeelden' slechts de tekst zie 'Afbeelding'! Als je een foto uit je album verwijdert dan is hij ook niet meer zichtbaar in het forum!

Ik gebruik al twee jaren 'mUpload'. Dan heb je dit probleem niet.
PS, sorry, post vanaf mobile en zie dat mijn test in de orginele tekst staat, maar kan niet cut en paste.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: NOGMAALS DE FISCALISERING VAN DE AOW

#8 Bericht door Lammert de Haan » zondag 22 januari 2017, 13:40

stevenl schreef:
Lammert de Haan schreef:
stevenl schreef:Hoe plaats je deze afbeeldingen? Ik zie nu 5x in beeld de tekst 'afbeelding'.

Ik denk dat ik het al zie in een ander draadje, je gebruikjt voor uploaden een apart programma. Als je nu gewoon de forum mogelijkheden gebruikt kan denk ik iedereen de afbeeldingen zien.
Kan met photobucket the maken hebben, aangezien ik daar geen gebruik van maak. En nu je die naam noemt, mij staat bij dat we in her verleden al eens vastgesteld hebben dat dat inderdaad de oorzaak kan zijn.

Kun je me dan ook vertellen wanneer de forummogelijkheden zijn gewijzigd? Sinds dat ik lid ben van het forum (bijna 2 jaren) gebruik ik steeds hetzelfde uploadprogramma.

Aan het plaatsen van foto's in dit forum is trouwens een topic geweid. Zie onder Mededelingen > Tips en opmerking > Hoe plaats ik een foto in een bericht. Daar worden programma's genoemd als 'Mijn album' en 'Photobucket' waarbij ik als 'voorbeelden' slechts de tekst zie 'Afbeelding'! Als je een foto uit je album verwijdert dan is hij ook niet meer zichtbaar in het forum!

Ik gebruik al twee jaren 'mUpload'. Dan heb je dit probleem niet.
PS, sorry, post vanaf mobile en zie dat mijn test in de orginele tekst staat, maar kan niet cut en paste.
Ik begreep het wel hoor. Alleen wat jij noemt, nl. 'photobucket' gebruik ik niet. Ik mijn bericht noem ik 'mUpload' als het door mij nu al twee jaren gebruikte programma.

Zijn daar misschien ondertussen ook negatieve resultaten over bekend? Laat het dan even weten, want aan vrijwel onleesbare bijdragen in het forum heeft niemand wat.

stevenl
Expat
Expat
Berichten: 3721
Lid geworden op: vrijdag 29 april 2005, 12:23
Locatie: Rawai en Kata, Phuket
Contacteer:

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#9 Bericht door stevenl » zondag 22 januari 2017, 14:17

Mischien kan een mod in een apart draadje opheldering geven, zodat we hier weer on topic kunnen gaan.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1279
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#10 Bericht door Lammert de Haan » zondag 22 januari 2017, 14:46

stevenl schreef:Mischien kan een mod in een apart draadje opheldering geven, zodat we hier weer on topic kunnen gaan.
Inderdaad Stevenl. Ik had de moderatie al een berichtje gestuurd. En nu dus:

Afbeelding

Ps. Misschien wil je nog wel even melden of je deze afbeelding wél binnenkrijgt. Zij is nl. een stuk kleiner en ligt daarin misschien de oorzaak van het 'probleem'.

stevenl
Expat
Expat
Berichten: 3721
Lid geworden op: vrijdag 29 april 2005, 12:23
Locatie: Rawai en Kata, Phuket
Contacteer:

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#11 Bericht door stevenl » zondag 22 januari 2017, 15:07

Nee, zie alleen het woord.

hanshu

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#12 Bericht door hanshu » maandag 23 januari 2017, 01:56

Ik zie hetzelfde als Stevenl

Gebruikersavatar
De Beweerder
Expat
Expat
Berichten: 1404
Lid geworden op: dinsdag 25 oktober 2005, 22:57
Locatie: Nakhon Ratchasima

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#13 Bericht door De Beweerder » maandag 23 januari 2017, 01:59

Afbeelding

Dit zie ik.
A millionaire in free time, can not save time only use ;-)

Gebruikersavatar
brake034
Expat
Expat
Berichten: 3527
Lid geworden op: maandag 20 augustus 2012, 11:51

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#14 Bericht door brake034 » maandag 23 januari 2017, 02:50

Ik denk dat het aan mUpload ligt, ik krijg namelijk dit als ik een foto (van een motor, geen zwart plaatjes) upload via mUpload:

Afbeelding

Ik heb het een paar keer met verschillende foto's geprobeerd, steeds een zwart vlak!
Misschien blokkeert mUpload toegang uit Thailand en zien de lezers in Nederland wel de plaatjes en de in Thailand verblijvende lezers zien ze niet?
Ik zie de eerdere plaatjes in dit draadje namelijk ook niet.......
Marcel

Gebruikersavatar
brake034
Expat
Expat
Berichten: 3527
Lid geworden op: maandag 20 augustus 2012, 11:51

Re: Nogmaals de fiscalisering van de AOW

#15 Bericht door brake034 » maandag 23 januari 2017, 03:53

Als ik inlog via de VPN kan ik wel de eerdere plaatjes zien! Het lijkt erop dat mUpload Thaise IP's blokkeert?!
Marcel

Zonvakanties 728x90
Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”