DE HEFFINGSKORTINGEN

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

DE HEFFINGSKORTINGEN

#1 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 12 juni 2020, 00:30

.
DE HEFFINGSKORTINGEN

INLEIDING

Ik weet het: ik ben niet iemand die meehuilt met de wolven in het bos. Populisme is niet aan mij besteedt, Dat past niet binnen mijn beroepsethiek als fiscalist, gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen. Dat zal mij in deze discussie dan ook niet “echt” populair maken. In tegendeel zelfs!
Ik verwacht dan ook de nodige kritische noten t.a.v. deze bijdrage. Ik hoop alleen dat deze kritische noten enige onderbouwing zullen bevatten.

Deze grondhouding ervaren ook van tijd tot tijd in het buitenland wonende niet-kwalificerende buitenlandsbelastingplichtige Nederlanders als ik antwoord op hun per email aan mij gestelde vraag wat er te doen is aan het geen recht hebben op heffingskortingen. Graag zien zij dat de situatie, zoals die gold tot en met 2014, dus bij keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige met recht op heffingskortingen en aftrekposten, weer in ere wordt hersteld. De sedert 2015 geldende regeling beschouwen zij als een vorm van belastingdiscriminatie: wel belasting betalen maar niet de belastingvoordelen genieten. Gekker nog: dit standpunt kom ik ook tegen bij Nederlandse organisaties, welke de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders behartigen. Van een particulier kan ik dit standpunt als niet ingewijde nog wel begrijpen, maar dat deze belangenorganisaties een gelijk standpunt huldigen wijst op een totaal gebrek aan kennis van en inzicht in deze materie. En dat vind ik een hoogst kwalijke zaak!

Begin vorig jaar werd dit gevoel van te worden gediscrimineerd nieuw leven ingeblazen als gevolg van het gedwongen niet meer toepassen van de heffingskortingen door de SVB bij degenen die tot dan toe wel deze heffingskortingen geheel ten onrechte nog wel hadden genoten. De reacties kwamen bij bosjes los op de websites van organisaties die de belangen van Nederlanders in het buitenland behartigen, maar ook in blogs en fora liet men zich niet onbetuigd. En nog steeds heerst deze gedachte, gelet op de regelmatig aan mij gestelde vragen hierover..

Maar is dit gevoel van te worden gediscrimineerd ook terecht? Ik durf te stellen dat dit in de meeste gevallen volstrekt ten onrechte is. Vandaar dat ik fel gekant ben tegen een terugkeer naar de situatie, zoals die gold tot en met 2014. Heel simpel gesteld betekent het willen genieten van de heffingskortingen en aftrekposten, zoals Nederland die kent bij wonen in Nederland, het willen eten van twee walletjes! Er zijn echter uitzonderingssituaties en ook daar zal ik aandacht aan besteden.

Onderstaande beschouwingen zijn vooral toegespitst op de situatie bij wonen in Thailand.
Daarbij moeten we ons ervan bewust zijn dat we hier enkel praten over het belastingdeel van de heffingskortingen en niet over het premiedeel daarvan. Dat maakt “het probleem” direct al financieel voor ongeveer de helft kleiner. En als we daarin ook nog eens betrekken de afbouw en het zelfs geheel verdwijnen van het recht op heffingskortingen, naar gelang de hoogte van het bruto inkomen bij wonen in Nederland, dan blijft er van “het probleem” niet zelden nog minder tot vrijwel niets meer over. Zo woon en werk ik in Nederland maar heb geen recht op heffingskortingen!

Deze bijdrage is dan ook bedoeld om voor eens en voor altijd met het gevoel van te worden gediscrimineerd af te rekenen, want niets is minder waar. Maar om dat goed te kunnen doorgronden is enige kennis van het internationaal belastingrecht en de uitwerking hiervan en wat dit laatste betreft met name voor Thailand, onontbeerlijk.

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

Binnen het internationaal belastingrecht geldt in het algemeen de opvatting dat primair het woonland “fiscale faciliteiten” via haar regelgeving dient te verlenen en dat ook vaak veelvuldig en in ruime mate doet. Pas wanneer daar geen of onvoldoende sprake van is of kan zijn als gevolg van geen of maar een beperkt heffingsrecht van de zijde van het woonland, dan is het de beurt aan het bronland (al dan niet met toepassing van de pro rata regeling) om hierin te voorzien. Ik heb klanten in de VS, Curaçao, vele EU-landen, tot in Thailand, Indonesië, de Filippijnen en Japan. Veel van deze landen hebben een belastingstelsel wat vergelijkbaar is met dat van Nederland van voor 2001. D.w.z.: men hanteert een belastingvrije som met veel en dikwijls hoge vrijstellingen en aftrekposten. Nederland heeft daarvoor ingaande 2001 min of meer in de plaats gesteld heffingskortingen en toeslagen.
Met name de belastingvrije som, zoals Thailand die ook kent, werkt zeer in het voordeel van hogere inkomens. Het marginale tarief en daarmee de progressie in de heffing wordt daarbij afgezwakt. De heffingskortingen zoals Nederland die kent, welke juist afnemen bij het stijgen van het bruto inkomen, bieden daarvoor een beter alternatief.

THAILAND

Thailand kent een aftrekpost van 50% van het jaarinkomen met een maximum van 100.000 THB, vaste bedragen per belastingplichtige van 60.000 THB, een “spouse allowance” (zonder eigen inkomen) van eveneens 60.000 THB, een vast bedrag van 30.000 THB per inwonend, studerend of invalide kind, idem per inwonende ouder, 190.000 THB bij 65 jaar of ouder of invalide, aftrekposten t.z.v. betaalde “health and insurance premiums”, donaties t.z.v. het onderhoud van de Koninklijke paleizen en tuinen, enz., enz. Eigenlijk teveel om op te noemen!
Van wat er vervolgens overblijft aan belastbaar inkomen geldt voor de eerste schijf van 150.000 THB een percentage van 0%. Dat kun je beschouwen als de belastingvrije som (dus naast de talloze vrijstellingen en aftrekposten). En hiermee overtreft zij het Nederlandse fiscale stelsel van voor 2001 in ruime mate!

DE FILIPPIJNEN

De Filippijnen maakt het nog veel bonter. Naast een scala aan vrijstellingen en aftrekposten heft zij in het geheel geen belasting van buitenlanders over inkomen waarvan de bron is gelegen buiten de Filippijnen. Wat dat betreft woont je als gepensioneerde buitenlander in de Filippijnen in een waar belastingparadijs! Lees maar eens wat de fiscale wetgeving van de Filippijnen daarover te zeggen heeft:

“NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997
CHAPTER I - DEFINITIONS - SEC. 22. Definitions. - When used in this Title:
(F) The term 'resident alien' means an individual whose residence is within the Philippines and who is not a citizen thereof.

CHAPTER II - GENERAL PRINCIPLES - SEC. 23. General Principles of Income Taxation in the Philippines. - Except when otherwise provided in this Code:
(D) An alien individual, whether a resident or not of the Philippines, is taxable only on income derived from sources within the Philippines;”


CONCLUSIE:
• Bij wonen in Thailand maakt men volledig gebruik van de talloze vrijstellingen, aftrekposten en de belastingvrije som, op een manier welke op z’n minst te vergelijken is met het Nederlandse stelsel van voor 2001;
• Bij wonen in de Filippijnen betaal je al helemaal geen inkomstenbelasting over je vanuit Nederland afkomstige en daar grotendeels fiscaal gefaciliteerde inkomen. Vervolgens keert het heffingsrecht t.a.v. particuliere pensioenen en/of lijfrente-uitkeringen niet terug naar Nederland.
• In beide landen heeft Nederland slechts een beperkt heffingsrecht. Wat zou vervolgens een reden kunnen zijn om heffingskortingen ook weer van toepassing te verklaren, zoals zij golden voor 2015? Van twee walletjes willen eten? D.w.z.: volop profiteren van het fiscale voordelen van het woonland (wat dikwijls te vergelijken is met het Nederlandse stelsel van voor 2001, dus met o.a. een belastingvrije som, maar zonder heffingskortingen) en waarbij het niet uitmaakt of je ook nog in Nederland te belasten inkomen geniet, met daarnaast nog eens voor een deel van het huidige Nederlandse fiscale stelsel (zoals dit luidt vanaf 2001 en dus met heffingskortingen, welke dienden ter vervanging van de belastingvrije som).
• Daar komt bij dat het gedeelte van het uit Nederland afkomstige inkomen en waar Nederland over mag heffen dikwijls van geringe omvang is in vergelijking met het totaal en veelal in Nederland fiscaal gefaciliteerde inkomen.
• De thans geschetste situatie betreft niet alleen Thailand maar tal van landen, terwijl de geschetste situatie voor wat betreft de Filippijnen zelfs uitzonderlijk is!
• Een zwak punt hierin en wat aandacht verdient is het feit dat zowel Nederland als Thailand inkomstenbelasting mogen heffen over sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW-, WAO- en WIA-uitkering en dat vervolgens ook doen. Dat is echter geen zaak betreffende de heffingskortingen (in Nederland) of de belastingvrije som (in Thailand) maar een weeffout in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting en dient ook langs andere weg te worden opgelost. Zie daartoe: viewtopic.php?f=2121&t=827244.

INDONESIË

Geheel anders ligt dit bij wonen in bijv. Indonesië (om in Z.O.-Azië te blijven en waar ik ook klanten heb). Ingevolge het door Nederland met Indonesië gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is Nederland heffingsbevoegd t.z.v. publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke pensioenen (art. 20, lid 1, resp. art. 19, lid 2. van het Verdrag) en AOW-, WAO- en WIA-uitkeringen (art. 19, lid 2, van het Verdrag). Alsdan zou een beperkt recht op heffingskortingen op z’n plaats zijn. Beperkt in die zin, dat het uiteraard louter gaat om het belastingdeel van de heffingskortingen en met een gelijke afbouw van de heffingskortingen, als ook geldt bij wonen in Nederland en dan berekend op basis van het totaal vanuit Nederland verkregen inkomen. Dan blijft er in veel gevallen maar verdraaid weinig over aan te verrekenen heffingskortingen.

Daar Nederland in feite het enige heffende land is zou je. naast het recht op heffingskortingen, tevens recht behoren te hebben op aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen, waardoor je gelijk behandeld wordt als een binnenlandse belastingplichtige!

Deze situatie zou niet alleen het geval behoren te zijn bij wonen in Indonesië maar voor tal van landen. Een inventarisatie van deze landen is in een mum van tijd samengesteld.

ENKELE UITWERKINGEN NEDERLAND – THAILAND

Onderstaand werk ik in eerste instantie een alleenstaande Nederlander met een AOW-uitkering van € 15.000 en een bedrijfspensioen van eveneens € 15.000 uit:
a. wonend in Nederland en
b. wonend in Thailand.

Ad a. Over z’n inkomen ad € 30.000 is hij aan inkomstenbelasting een bedrag van € 2.839 verschuldigd. Hij heeft recht op (het belastingdeel) van de heffingskortingen tot een bedrag van € 1.459. Voor hem resteert een bedrag aan te betalen inkomstenbelasting van € 1.380.

Ad b. Nederland belast enkel de AOW-uitkering daar het heffingsrecht t.z.v. bedrijfspensioen is voorbehouden aan Thailand. Hij heeft geen recht meer op heffingskortingen. Dat betekent dat hij aan inkomstenbelasting een bedrag van € 1.350 verschuldigd is. In Thailand is hij als gevolg van de aftrekposten en de belastingvrije som nauwelijks Personal Income Tax verschuldigd.

Zie de afbeeldingen 1 en 2.

Open de afbeeldingen 1 tot en met 5 door met de rechter muisknop op te afbeelding te klikken.
Kies vervolgens voor: “Link openen in nieuw tabblad”.
Door daarna met de linker muisknop op te afbeelding te klikken vergroot je hem tot een leesbaar formaat.
Klik daarna heb tabblad weg en je bent terug in Thailand Forum.

Afbeelding

Afbeelding

Vervolgens werk ik een alleenstaande Nederlander met een AOW-uitkering van € 15.000 en een bedrijfspensioen van € 30.000 uit:
c. wonend in Nederland en
d. wonend in Thailand.

Ad c. Over z’n inkomen ad € 45.000 is hij aan inkomstenbelasting een bedrag van € 7.365 verschuldigd. Hij heeft recht op (het belastingdeel van de) heffingskortingen tot een bedrag van € 504. Voor hem resteert een bedrag aan te betalen inkomstenbelasting van € 6.861..

Ad d. Nederland belast enkel de AOW-uitkering daar het heffingsrecht t.z.v. bedrijfspensioen is voorbehouden aan Thailand. Hij heeft geen recht meer op heffingskortingen. Dat betekent dat hij aan inkomstenbelasting een bedrag van € 1.350 verschuldigd is. In Thailand is hij als gevolg van de aftrekposten en de belastingvrije som omgerekend € 1.606 aan Personal Income Tax verschuldigd.

Ondanks het gemis aan heffingskortingen treedt voor hem een belastingvoordeel op in Nederland van € 5.511. Hiertegenover staat een bedrag aan verschuldigde Personal Income Tax in Thailand van € 1.606. Een leuk belastingvoordeel resteert en dat alles dankzij het in Nederland tijdens de opbouwfase fiscaal gefaciliteerde bedrijfspensioen.

Het heffingsrecht bij wonen in Thailand is geminimaliseerd t.o.v. dat recht bij wonen in Nederland, nl. van € 6.861 naar € 1.350. De totale belastingdruk bij een inkomen van € 45.000 bedraagt bij wonen in Nederland € 6.861 en bij wonen in Thailand in totaal € 2.956. Een voordeel derhalve van € 3.905 en daar hoeft niet ook nog eens € 504 aan heffingskortingen in Nederland aan te worden toegevoegd!

Hoezo: het geen recht hebben op heffingskortingen is belastingdiscriminatie. Leg me dat maar eens uit!

Zie de afbeeldingen 3 en 4.

Afbeelding

Afbeelding

In deze berekeningen ga ik er ten aanzien van de Personal Income Tax van uit dat je in Nederland vrijstelling geniet voor de inhouding van loonbelasting over je particulier pensioen en dat je het gehele inkomen ook daadwerkelijk in Thailand inbrengt in het jaar van genieten daarvan. Heb je geen vrijstelling dan zal de PIT lager uitvallen dan wat ik heb berekend, want wat je niet hebt (door de inhouding) kun je ook niet tijdig in Thailand inbrengen en daarover je dus ook geen PIT.

Conclusie 1: ondanks het verschil in belastingsystematiek tussen Nederland en Thailand (heffingskortingen en zeer beperkte aftrekposten versus belastingvrije som en ruime aftrekposten) werkt het principe dat het woonland in beginsel belasting faciliteiten verleent op een uitstekende wijze.

Conclusie 2: Het desondanks willen claimen van het recht op heffingskortingen houdt m.i. in (ik noemde het al eerder) het willen eten van twee walletjes.

UITZONDERINGEN

Beperkt heffingsrecht woonland

Alhoewel binnen het internationaal belastingrecht in het algemeen de regel geldt dat het woonland primair “fiscale faciliteiten” via haar regelgeving dient te verlenen gaat deze regel niet op wanneer het woonland geen of slechts een zeer beperkt heffingsrecht bezit, waardoor je de fiscale faciliteiten van je woonland niet kunt benutten. Alsdan zou het heffende bronland Nederland de rol van het verlenen van fiscale faciliteiten weer op zich behoren te nemen. Ik wees daar al op bij het onderdeel “INDONESIË” Ook m.b.t. Thailand doet zich dat voor. Zie het volgende onderdeel.

Overheidspensioen

Geniet je naast een particulier pensioen tevens van een in Nederland te belasten overheidspensioen, dan zou er op z’n minst een pro rata recht behoren te bestaan op heffingskortingen en aftrekposten daar Nederland heft over het overheidspensioen. Bij enkel een in Nederland te belasten overheidspensioen zou je recht behoren te hebben op de volledige heffingskortingen en aftrekposten, gelijk aan een binnenlands belastingplichtige!.
Deze heffingskortingen waren dan wel te berekenen op basis van het totaal vanuit Nederland verkregen inkomen en dus met een gelijke afbouw van het recht op heffingskortingen, zoals dat ook geldt bij wonen in Nederland!

Geniet je naast een AOW-uitkering van € 15.000 ook nog over een in Nederland te belasten overheidspensioen van eveneens € 15.000, dan bedraagt de inkomstenbelasting bij wonen in Nederland € 1.380. Woon je echter in Thailand, dan ben je ruim twee keer zoveel inkomstenbelasting verschuldigd, nl. € 2.839. En dat is werkelijk aan niemand uit te leggen.
Er is dan ook geen enkele rechtvaardigingsgrond te verzinnen voor dit verschil in belastingdruk en dus zou men in dit geval, net als bij wonen in Nederland, recht behoren te hebben op heffingskortingen en aftrekposten net als een binnenlands belastingplichtige.

Zie afbeelding 5.

Afbeelding

SLOTCONCLUSIES

Van de uitkomsten van de voorgaande berekeningen geeft ik onderstaand een recapitulatie.

Zie afbeelding 6. Het enkel klikken op de afbeelding met de linker muisknop is voldoende om hem gemakkelijk leesbaar te maken.

Afbeelding

1. Gelet op vorenstaande uitkomsten is er geen enkele reden te bedenken om
over de gehele linie aan in Thailand wonende Nederlanders het oude en tot en met 2014 geldende recht op heffingskortingen en aftrekposten weer in ere te herstellen In tegendeel zelfs. En dan heb ik het al helemaal niet over de grote groep in Thailand wonende Nederlanders, die om wat voor redenen dan ook, nog nooit PIT hebben betaald en toch recht menen te hebben op heffingskortingen over hun in Nederland belaste AOW-uitkering!

2. Slechts in die gevallen waarin Thailand geen of een gering heffingsrecht toekomt en waardoor de fiscale faciliteiten, zoals aftrekposten en de belastingvrije som in Thailand niet te gelde kunnen worden gemaakt, dient Nederland, als bronland en eventueel pro rata, weer in te springen door het toekennen van het recht op heffingskortingen en aftrekposten. Maar dan hebben we het over uitzonderingsgevallen.


DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
pjotter
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 328
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#2 Bericht door pjotter » vrijdag 12 juni 2020, 02:23

Hallo Lammert. Ik heb je verhaal met intresse gelezen.
Je weet dat de Nederlandse belastingdienst steeds moeilijker doet t.a.v. bewijzen dat je ook daadwerkelijk PIT betaalt in Thailand. Mijn vraag, puur weer uit intresse; Hoe reageert de Nederlandse belastingdienst op vooraf vrijstelling Volksverzekeringen/belasting vragen, of als je de reeds betaalde belasting in Nederland achteraf terugvraagt d.m.v. een aangifte als je in de Filipijnen woont en daar dus geen belasting hoeft te betalen ? (Nee, ik ben niet van plan naar de Filipijnen te verhuizen voor dit eventuele voordeel, ha ha :happyno: )

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1728
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#3 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 12 juni 2020, 06:30

Ben het met Lammert eens dat het woonland de faciliteiten verschaft. Staat ook in het verdrag: NL-ers in Thailand hebben recht op de zelfde faciliteiten als een Thai. En als Lammert schrijft....

1. Gelet op vorenstaande uitkomsten is er geen enkele reden te bedenken om over de gehele linie aan in Thailand wonende Nederlanders het oude en tot en met 2014 geldende recht op heffingskortingen en aftrekposten weer in ere te herstellen In tegendeel zelfs. En dan heb ik het al helemaal niet over de grote groep in Thailand wonende Nederlanders, die om wat voor redenen dan ook, nog nooit PIT hebben betaald en toch recht menen te hebben op heffingskortingen over hun in Nederland belaste AOW-uitkering!

dan ben ik dat met hem eens. Toch een opmerking hierbij.

Dat NL-ers in TH nooit PIT betalen kan betekenen:

a. Ze hebben geen in TH belast inkomen.
b. Ze doen geen aangifte en riskeren een onderzoek en zelfs strafmaatregelen.....
c. Ze doen wel aangifte en maken keurig gebruik van alle faciliteiten zoals de kostenaftrek, persoonlijke vrijstellingen en de nul-% schijf. Bij lage inkomens is de inkomstenbelasting dan NUL en dat is volkomen legaal.

Er zijn mensen die een beperkte AOW hebben en verder alleen leven van hun vermogen. Hun inkomen is lager dan de 'aftrekposten etc' dus ze hoeven in Thailand niet de knip te trekken.

Pjotter schrijft dat Heerlen bewijs vraagt dat je PIT betaalt in Thailand. Zover ik weet vraagt men slechts een kopie van de aangifte en is 'betalen' geen eis. Je hebt immers recht op aftrekposten etc zoals ik net laat zien.
Laatst gewijzigd door erik-kuijpers op vrijdag 12 juni 2020, 08:28, 1 keer totaal gewijzigd.
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

Gebruikersavatar
Gardensafari
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 5557
Lid geworden op: zondag 01 maart 2009, 21:20
Locatie: Veel te weinig: Saraburi
Contacteer:

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#4 Bericht door Gardensafari » vrijdag 12 juni 2020, 07:24

Lammert, ik ben ex-fiscalist, maar was gespecialiseerd in totaal andere vakgebieden. Maar jouw betoog vind ik goed onderbouwd en helder qua conclusies. Mijn complimenten.
Knor, knor,

Hans

Bij vlagen ben ik geniaal.
Helaas is het hier altijd windstil...

Gebruikersavatar
pjotter
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 328
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#5 Bericht door pjotter » vrijdag 12 juni 2020, 12:08

Nou ja, men vroeg een RO22 verklaring aan mij. Deze krijg je echt pas als je laat zien d.m.v. een afgestempeld pnd91 formulier dat je hebt betaald. Althans hier in Korat. :(
Maar idd, als mijn inkomen, na aftrekposten, beneden de grens van 150k฿ had gelegen had ik dus niets hoeven te betalen. Of ik dan zo'n RO22 TOCH had gekregen weet ik eerlijk gezegd niet.
erik-kuijpers schreef:
vrijdag 12 juni 2020, 06:30
Pjotter schrijft dat Heerlen bewijs vraagt dat je PIT betaalt in Thailand. Zover ik weet vraagt men slechts een kopie van de aangifte en is 'betalen' geen eis. Je hebt immers recht op aftrekposten etc zoals ik net laat zien.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1728
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#6 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 12 juni 2020, 12:56

Als je alleen AOW hebt maakt het niet uit, is toch in NL belast. Mensen met een klein bedrijfspensioen zouden dan geen vrijstelling krijgen van Heerlen doch kunnen de vrijstelling dan op de aangifte declareren. Krijgen ze de centen een jaar later....... Voor mij speelt het niet meer, woon in NL. En over een jaar of 4-5-6 ligt er een nieuw verdrag en wijzigt alles weer.
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

Gebruikersavatar
pjotter
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 328
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#7 Bericht door pjotter » vrijdag 12 juni 2020, 14:00

Had ik gedaan achteraf Erik. Met digitale aangifte. Kreeg een afwijzing dat het met zo'n M-biljet handmatig moest. Dat zat er meteen bij. Toen Lammert maar ingeschakeld. Aanslag gekregen (zelfs definitief) en belasting ingehouden. Moest zelfs nog wat betalen. Lammert had meteen bezwaar aangetekend en daarop vroeg men dus zo'n RO22. Ik heb nog geen AOW. De RO22 heb ik naar Lammert gestuurd. Tja afwachten nu. Gaat nog steeds over 2018. Digitaal aangifte gedaan over 2019 en een voorlopige aanslag gekregen. W'll see.....

Ja, dat nieuwe verdrag is door Lammert al lange tijd geleden aangekondigd herinner ik me. Ook DAT is afwachten wat er allemaal gebeurt.

Groetjes !
erik-kuijpers schreef:
vrijdag 12 juni 2020, 12:56
Als je alleen AOW hebt maakt het niet uit, is toch in NL belast. Mensen met een klein bedrijfspensioen zouden dan geen vrijstelling krijgen van Heerlen doch kunnen de vrijstelling dan op de aangifte declareren. Krijgen ze de centen een jaar later....... Voor mij speelt het niet meer, woon in NL. En over een jaar of 4-5-6 ligt er een nieuw verdrag en wijzigt alles weer.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1728
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#8 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 12 juni 2020, 14:28

Op TBlog heeft Lammert al eens geschreven dat je op de aangifte dan wel de vrijstelling krijgt. Ook mijn M 2018 (1 mei 2018 weer ingeschreven in NL) is nog niet defi, de 2017 wel en met vrijstelling. Dus ik moet ook nog wachten tot ik het defi weet.
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

Gebruikersavatar
pjotter
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 328
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#9 Bericht door pjotter » zaterdag 13 juni 2020, 02:22

"op de aangifte dan wel de vrijstelling krijgt" > Men wordt blijkbaar steeds strenger.

Nadeel voor mij nu is dat ik dus nog steeds wacht op het belastingeld van 2018 en ook al heb betaald in Thailand. :cry:

Zoals gezegd; W'll see. Voorlopig afwachten....
erik-kuijpers schreef:
vrijdag 12 juni 2020, 14:28
Op TBlog heeft Lammert al eens geschreven dat je op de aangifte dan wel de vrijstelling krijgt. Ook mijn M 2018 (1 mei 2018 weer ingeschreven in NL) is nog niet defi, de 2017 wel en met vrijstelling. Dus ik moet ook nog wachten tot ik het defi weet.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1728
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#10 Bericht door erik-kuijpers » zaterdag 13 juni 2020, 06:27

In Thailand had ik vrijstelling; men is moeilijk gaan doen vanaf najaar 2016 maar toen liep mijn vrijstelling voor 10 jaar al vanaf najaar 2011. Ik verwacht dat men in de aangifte 2018 niet ineens een ander standpunt gaat innemen; overigens is in een e-mail aan mij gezegd dat lopende vrijstellingen niet zouden worden ingetrokken (al is dat bij een enkeling wel gebeurd maar dat valt buiten deze zaak). Ik verwacht dus binnenkort 2 defi aanslagen: 2018 en 2019.
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

Gebruikersavatar
RuudThai
Expat
Expat
Berichten: 10206
Lid geworden op: dinsdag 05 juni 2007, 03:29
Locatie: Sakon Nakhon

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#11 Bericht door RuudThai » woensdag 01 juli 2020, 08:58

Gisteren dus mijn aangifte over 2019 verstuurd, op de laatste dag. Dat doe ik omdat ik moet bijbetalen dus dat stel ik zo lang mogelijk uit, als zuinige Hollander.
Ik heb AOW, een ABP pensioen en een kleine tijdelijke lijfrente. Daar betaal ik bij alledrie belasting over in Nederland. Niks bruto = netto dus.

Die drie worden belast volgens het laagste tarief. Maar samen komen ze in de volgende tariefgroep en dan moet je bijbetalen.
Tot 2015 kon ik aangifte doen als binnenlands belastingplichtige en kon dus profiteren van de diverse heffingskortingen voor mij en mijn echtgenote.
Ik moest dan ongeveer € 200 bijbetalen maar kreeg de "aanrechtsubsidie" voor haar terug a raison van rond de € 1100.
Dat werd afgeschaft dus voortaan moest ik aangifte doen als buitenlands belastingplichtige en vielen de heffingskortingen weg. Mijn vrouw viel dus uit de boot, geen € 1100 meer terug en ik moest ineens € 600 bijbetalen. Een verlies van € 1500 per jaar... 😵.

Maar tot mijn verbazing viel het dit jaar mee, waarschijnlijk door veranderingen in het belastingstelsel : bijbetaling slechts € 199 😁!

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#12 Bericht door Lammert de Haan » woensdag 01 juli 2020, 12:02

RuudThai schreef:
woensdag 01 juli 2020, 08:58
Gisteren dus mijn aangifte over 2019 verstuurd, op de laatste dag. Dat doe ik omdat ik moet bijbetalen dus dat stel ik zo lang mogelijk uit, als zuinige Hollander.
Ik heb AOW, een ABP pensioen en een kleine tijdelijke lijfrente. Daar betaal ik bij alledrie belasting over in Nederland. Niks bruto = netto dus.

Die drie worden belast volgens het laagste tarief. Maar samen komen ze in de volgende tariefgroep en dan moet je bijbetalen.
Tot 2015 kon ik aangifte doen als binnenlands belastingplichtige en kon dus profiteren van de diverse heffingskortingen voor mij en mijn echtgenote.
Ik moest dan ongeveer € 200 bijbetalen maar kreeg de "aanrechtsubsidie" voor haar terug a raison van rond de € 1100.
Dat werd afgeschaft dus voortaan moest ik aangifte doen als buitenlands belastingplichtige en vielen de heffingskortingen weg. Mijn vrouw viel dus uit de boot, geen € 1100 meer terug en ik moest ineens € 600 bijbetalen. Een verlies van € 1500 per jaar... 😵.

Maar tot mijn verbazing viel het dit jaar mee, waarschijnlijk door veranderingen in het belastingstelsel : bijbetaling slechts € 199 😁!
RuudThai, paste de SVB in 2018 bij jou nog de heffingskortingen toe? Dan heb je ingaande 2019 al te maken gehad met een verlaging van de AOW-uitkering als gevolg van inhouding van loonbelasting, waardoor de over 2019 op aanslag te betalen inkomstenbelasting lager uitvalt

Daarnaast speelt bij jou de verlaging van het tarief voor de tweede schijf. Dat is van 13,20% voor 2018 verlaagd naar 10,45% voor 2019.

Maar waarom laat jij je lijfrente-uitkering in Nederland belasten? Ingevolge artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is de belastingheffing over deze uitkering voorbehouden aan Thailand.
Nederland mag OOK heffen INDIEN deze lijfrente-uitkering ten laste komt van de winst van een Nederlandse verzekeraar. Maar of daarvan nu nog sprake is zal de inspecteur eerst moeten bewijzen. Daar moet je niet op vooruit lopen! Ook al omdat jij niet weet of daar sprake van is en jij dit ook niet zelf hoeft na te gaan aan de hand van een boekenonderzoek bij de verzekeraar.

Op dit punt zou ik de aangifte toch maar aanpassen. Bij mijn klanten doe ik nooit anders en heb nooit problemen ondervonden
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
johnny013
kenner
kenner
Berichten: 95
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#13 Bericht door johnny013 » zaterdag 04 juli 2020, 14:00

Lammert de Haan schreef:
woensdag 01 juli 2020, 12:02
RuudThai schreef:
woensdag 01 juli 2020, 08:58
Gisteren dus mijn aangifte over 2019 verstuurd, op de laatste dag. Dat doe ik omdat ik moet bijbetalen dus dat stel ik zo lang mogelijk uit, als zuinige Hollander.
Ik heb AOW, een ABP pensioen en een kleine tijdelijke lijfrente. Daar betaal ik bij alledrie belasting over in Nederland. Niks bruto = netto dus.

Die drie worden belast volgens het laagste tarief. Maar samen komen ze in de volgende tariefgroep en dan moet je bijbetalen.
Tot 2015 kon ik aangifte doen als binnenlands belastingplichtige en kon dus profiteren van de diverse heffingskortingen voor mij en mijn echtgenote.
Ik moest dan ongeveer € 200 bijbetalen maar kreeg de "aanrechtsubsidie" voor haar terug a raison van rond de € 1100.
Dat werd afgeschaft dus voortaan moest ik aangifte doen als buitenlands belastingplichtige en vielen de heffingskortingen weg. Mijn vrouw viel dus uit de boot, geen € 1100 meer terug en ik moest ineens € 600 bijbetalen. Een verlies van € 1500 per jaar... 😵.

Maar tot mijn verbazing viel het dit jaar mee, waarschijnlijk door veranderingen in het belastingstelsel : bijbetaling slechts € 199 😁!
RuudThai, paste de SVB in 2018 bij jou nog de heffingskortingen toe? Dan heb je ingaande 2019 al te maken gehad met een verlaging van de AOW-uitkering als gevolg van inhouding van loonbelasting, waardoor de over 2019 op aanslag te betalen inkomstenbelasting lager uitvalt

Daarnaast speelt bij jou de verlaging van het tarief voor de tweede schijf. Dat is van 13,20% voor 2018 verlaagd naar 10,45% voor 2019.

Maar waarom laat jij je lijfrente-uitkering in Nederland belasten? Ingevolge artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is de belastingheffing over deze uitkering voorbehouden aan Thailand.
Nederland mag OOK heffen INDIEN deze lijfrente-uitkering ten laste komt van de winst van een Nederlandse verzekeraar. Maar of daarvan nu nog sprake is zal de inspecteur eerst moeten bewijzen. Daar moet je niet op vooruit lopen! Ook al omdat jij niet weet of daar sprake van is en jij dit ook niet zelf hoeft na te gaan aan de hand van een boekenonderzoek bij de verzekeraar.

Op dit punt zou ik de aangifte toch maar aanpassen. Bij mijn klanten doe ik nooit anders en heb nooit problemen ondervonden
Goedenavond Lammert...

Ik heb je een PB en een email gestuurd...

Vriendelijke groeten,

John.
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#14 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 04 juli 2020, 23:13

johnny013 schreef:
zaterdag 04 juli 2020, 14:00

Goedenavond Lammert...

Ik heb je een PB en een email gestuurd...

Vriendelijke groeten,

John.
Gezien en inmiddels per email beantwoord, John.

Er liggen nog enkele verzoeken om informatie van uiteen lopende aard te wachten op antwoord. Deze hoop ik morgen (zondag) te kunnen afwikkelen. Voor hen dus nog even geduld s.v.p. Mocht een van hen morgen toch geen antwoord krijgen, dan graag een herinnering per email!
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
RuudThai
Expat
Expat
Berichten: 10206
Lid geworden op: dinsdag 05 juni 2007, 03:29
Locatie: Sakon Nakhon

Re: DE HEFFINGSKORTINGEN

#15 Bericht door RuudThai » donderdag 09 juli 2020, 04:21

Lammert de Haan schreef:
woensdag 01 juli 2020, 12:02

RuudThai, paste de SVB in 2018 bij jou nog de heffingskortingen toe? Dan heb je ingaande 2019 al te maken gehad met een verlaging van de AOW-uitkering als gevolg van inhouding van loonbelasting, waardoor de over 2019 op aanslag te betalen inkomstenbelasting lager uitvalt

Daarnaast speelt bij jou de verlaging van het tarief voor de tweede schijf. Dat is van 13,20% voor 2018 verlaagd naar 10,45% voor 2019.

Maar waarom laat jij je lijfrente-uitkering in Nederland belasten? Ingevolge artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is de belastingheffing over deze uitkering voorbehouden aan Thailand.
Nederland mag OOK heffen INDIEN deze lijfrente-uitkering ten laste komt van de winst van een Nederlandse verzekeraar. Maar of daarvan nu nog sprake is zal de inspecteur eerst moeten bewijzen. Daar moet je niet op vooruit lopen! Ook al omdat jij niet weet of daar sprake van is en jij dit ook niet zelf hoeft na te gaan aan de hand van een boekenonderzoek bij de verzekeraar.

Op dit punt zou ik de aangifte toch maar aanpassen. Bij mijn klanten doe ik nooit anders en heb nooit problemen ondervonden
Lammert, de SVB heeft in 2018 geen heffingskortingen berekend. Het lagere bedrag dat ik dit jaar moet betalen komt dus voort uit de tariefsverlaging in de 2e schijf en mogelijk de opgetrokken grens tussen 1 en 2.

Ik zou dus mijn aangifte kunnen aanpassen door de inkomsten van de lijfrente te schrappen? Valt dat niet op omdat ik de voorgaande jaren daarvan wel aangifte heb gedaan? En komen er dan geen vragen?
Met overigens dank voor je reactie.

Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”