De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#1 Bericht door Lammert de Haan » donderdag 08 augustus 2019, 22:41

De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven.

Op 17 juni j.l. voerden de Tweede Kamerleden Van Weyenberg van D66 en Lodders van de VVD het eerste bedrijf op van de klucht: “De heffingskortingen van Nederlanders in het buitenland.” Dit bestond uit het stellen van een aantal vragen aan de Regering over dit onderwerp.
Kennelijk waren deze vragen niet zo moeilijk te beantwoorden want op 10 juli j.l. kon staatssecretaris Menno Snel (de naam zegt het al) het tweede bedrijf opvoeren met het geven van antwoorden op de gestelde vragen.


En daarmee kwam een abrupt einde aan een aanvankelijk veelbelovende en voor heel veel in het buitenland wonende Nederlanders spannende klucht, welke ik onderstaand in de vorm van 5 vragen en daarop gegeven antwoorden en gedeeltelijk voorzien van mijn commentaar, zal weergeven.

Als “regisseur” van deze klucht merk ik op dat regisseren vaak bestaat uit schrijven en schrappen, zodat e.e.a. qua tijdsduur niet uit de hand loopt.

Vraag en antwoord:

1. Bent u bekend met het feit dat een groep gepensioneerde Nederlanders in het buitenland sinds begin dit jaar geen heffingskorting meer toegepast krijgt op hun AOW?

Ja. Dit komt door de loonbelastingmaatregel uit het pakket Belastingplan 2018. Door deze maatregel ontvangen buitenlandse belastingplichtigen met ingang van 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting. Hiermee wordt voorkomen dat grote aantallen buitenlandse belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen waarop ze in de inkomstenbelasting geen of minder recht hebben.

Commentaar:

Een zeer opmerkelijke vraag met een even opmerkelijk antwoord.
De vraagstelling gaat over het “sinds begin dit jaar geen heffingskorting meer toepassen op de AOW”.
Eigenlijk zou de staatssecretaris maar ook de Kamerleden zich nog moeten herinneren dat voor de meeste in het buitenland wonende AOW-ers ingaande 2015 het belastingdeel van de heffingskortingen reeds is komen te vervallen.

Met de slotzin maakt de staatssecretaris het wel heel erg bont met zijn opmerking over de inkomstenbelasting. Weet hij dan werkelijk niet dat ingaande het belastingjaar 2015 niet alleen de Wet inkomstenbelasting 2001 maar ook de Wet op de loonbelasting 1964 is aangepast op grond van het Belastingplan 2014 en dat het probleem m.b.t. de heffingskortingen zich volledig toespitste op de door de SVB ter zake gevoerde (wan)praktijk? Dan wordt het tijd dat ik zijn geheugen, maar ook dat van de Kamerleden, even opfris.

“Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 23 (voor zover van belang)

1 De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.

3 In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
a. met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
2°. met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een IN NEDERLAND WONENDE werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen.”


Kort samengevat betekent dit dat:
a. je een verklaring voor de loonheffing moet sturen naar de SVB voordat zij de heffingskortingen mogen toepassen;
b. alleen als je in Nederland woont en als het daarbij gaat om een AOW-uitkering, de SVB de heffingskortingen automatisch toepast, tenzij je hen verzocht hebt om dat niet te doen.

Als je in het buitenland woont en je geniet een AOW-uitkering dan zul je dus in alle gevallen de SVB moeten verzoeken om de heffingskortingen toe te passen. Van een automatische toepassing mag geen sprake zijn. En wie heeft bij wonen in het buitenland zo’n verzoek ingediend? Ik durf wel te stellen: niemand.
Gekker nog. In 2016 kreeg ik een brief van de SVB toegestuurd, gericht aan een in de Filippijnen wonende klant, met de mededeling van deze dienst:

“Geachte heer,
Wij hebben de inhouding van loonheffing op uw AOW-pensioen veranderd. U krijgt vanaf oktober 2016 een AOW-pensioen van € 1.144,72 netto per maand.

Wij houden geen loonheffing in

Als iemand een AOW-pensioen ontvangt, houden wij daarop normaal gesproken loonheffing in.
Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Op uw AOW-pensioen passen wij de loonheffingskorting toe. Dit betekent dat wij een bedrag aftrekken van de loonheffing die wij normaliter inhouden. Omdat deze korting even hoog of hoger is dan de loonheffing, hoeven wij geen loonheffing in te houden. In het overzicht bij deze brief ziet u hoe wij uw AOW-pensioen hebben berekend.”


Mijn klant had nergens om gevraagd maar kreeg plotsklaps zomaar even de heffingskortingen in z’n schoot geworpen! Tja, als je in het verleden iets “fout” hebt gedaan dan moet je dat “corrigeren”, nietwaar? En dat deed de SVB dan ook op haar manier! Deze klant is overigens later als gevolg van controle door de Belastingdienst wel “gepakt” door deze dienst. Dus alle voordeel weg. Wat hem restte was een verzuimboete maar wat ik ook weer ongedaan heb gekregen door middel van o.a. deze brief van de SVB (en een beroep op een opgewekt vertrouwen aan de zijde van mijn klant)!

Vraag en antwoord:

2. Kunt u inschatten wat de omvang is van de groep voor wie het sinds begin dit jaar is veranderd?
3. Kunt u inschatten welk deel is getroffen door de wijzigingen in het Belastingplan 2018 en welke deel door de wijzigingen in het Belastingplan 2019?
4. Kunt u een inschatting geven hoeveel van deze mensen voor 2019 ten onrechte de heffingskorting toegepast kregen op hun AOW?

2, 3 en 4
De wijziging waarop wordt gedoeld, behelst een tweetal maatregelen. De eerste maatregel ziet op het feit dat met ingang van 1 januari 2019, buitenlandse belastingplichtigen het belastingdeel van de heffingskortingen – met uitzondering van de arbeidskorting voor inwoners van de landenkring - niet meer via de loonbelasting ontvangen. Zoals al eerder aangegeven naar aanleiding van vragen van het lid Omtzigt, is er een groep van naar schatting 350.000 buitenlandse belastingplichtigen, die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn en die dus vanaf 1 januari 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen - met uitzondering van de arbeidskorting voor inwoners van de landenkring - niet meer via de loonbelasting ontvangen.


Daarnaast is er een groep van naar schatting 130.000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die recht hebben op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Zij ontvangen deze heffingskortingen ook niet meer via de loonbelasting, maar kunnen deze te gelde maken via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of via de aangifte inkomstenbelasting.

Door de tweede maatregel uit het pakket Belastingplan 2019 die met ingang van 1 januari 2019 is doorgevoerd hebben buitenlandse belastingplichtigen van buiten de landenkring in de inkomstenbelasting niet langer recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De groep die per 2019 niet meer het belasting deel van deze kortingen ontvangt, maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde groep van 350.000 en is geraamd op 15.000 personen.

Een deel van de hiervoor genoemde groepen wordt gevormd door personen met de Nederlandse nationaliteit die AOW-gerechtigd zijn. Het concrete aandeel van deze personen in de aantallen is niet bekend.

Commentaar:

Vraag 4 brengt mij in opperste verwarring: “Kunt u een inschatting geven hoeveel van deze mensen voor 2019 ten onrechte de heffingskorting toegepast kregen op hun AOW?.” Is men dan toch bekend met het feit dat in een groot aantal gevallen de heffingskortingen per 1 januari 2015 al hadden moeten worden stopgezet?

Ik vind dit moeilijk te rijmen met vraag 1: “Bent u bekend met het feit dat een groep gepensioneerde Nederlanders in het buitenland sinds begin dit jaar geen heffingskorting meer toegepast krijgt op hun AOW?

Vervolgens zou ik daar een antwoord op verwachten van: “Ja, daar ben ik mee bekend. Ik ben dan ook blij dat door aanvullende wetgeving aan de praktijk van het ongelijk behandelen van gelijke gevallen door het buitenspel zetten van met name de SVB een eind is gekomen!”
Ook de betreffende Kamerleden zouden hier blij mee moeten zijn!

De in vraag 1 opgesloten ophef in voor mij dan ook volstrekt onverklaarbaar, tenzij men deze ongelijke behandeling verantwoord vindt!

Ik begrijp best dat Kamerleden van tijd tot tijd ook wel eens het podium willen betreden voor het opvoeren van een klucht. Daar worden ze immers ook goed voor betaald. Maar zorg dan wel voor betere teksten!

Vraag en antwoord:

5. Op welke aantallen is de raming van de budgettaire opbrengsten gebaseerd bij het Belastingplan in 2018 en 2019?

Voor de loonbelastingmaatregel uit het pakket Belastingplan 2018 is geen budgettaire opbrengst ingeboekt. De reden hiervoor is dat de maatregel het uiteindelijke recht op het belastingdeel van de heffingskortingen niet verandert.

Commentaar:

De constatering in de laatste zin is gedeeltelijk juist: reeds vanaf 1 januari 2015 bestond er voor deze groep al geen recht meer op het belastingdeel van de heffingskortingen. Maar dat betekent niet dat er geen budgettair voordeel had kunnen worden ingeboekt. Een groot aantal AOW-ers werd pas ingaande 1 januari 2019 geconfronteerd met het vervallen van het belastingdeel van de heffingskortingen voor wat betreft niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen i.p.v. per 1 januari 2015. Vandaar ook de Kamervragen. Vanaf 1 januari 2015 hebben zij een groot voordeel genoten van ruim 1 maand AOW-uitkering per jaar. Dat is nu komen te vervallen. Dit betekent tevens dat de Schatkist gedurende vier jaren een gevoelig verlies heeft geleden.
Er is dan ook ten onrechte geen budgettair voordeel ingeboekt. Overigens begrijp ik dat ook wel weer want hiermee had de Regering onmiddellijk het tekortschieten van de controle van de zijde van de Belastingdienst bloot gegeven. Maar dat hier een budgettaire verruiming mee gepaard gaat staat voor mij als een paal boven water. Daarvoor hoef ik niet eens m’n zakjapanner tevoorschijn te halen.

Download met de volgende weblink het pdf-document met de volledige tekst: “Tweede Kamervragen Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) over de heffingskorting van Nederlanders in het buitenland”:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/r ... enland.pdf


”Dit is besturen en politiekbedrijven in Nederland op het hoogste niveau!”


DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
trangerkuda
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 210
Lid geworden op: dinsdag 30 december 2008, 06:58
Locatie: Trang - Thailand

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#2 Bericht door trangerkuda » vrijdag 09 augustus 2019, 02:42

Lammert, naar mijn mening beschrijf je in je bericht op een uitstekende wijze de corruptie, onkunde en grote minachting voor de doorsnee Nederlandse burger van politici (regering en 'oppositie') en de belastingdienst(medewerkers).

Zijn er voor zover jou bekend signalen om ('massaal') in verzet te komen tegen dit soort corrupt geklungel?

Bijvoorbeeld een actie om de heffingskortingen met terugwerkende kracht ongedaan te maken?

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1802
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#3 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 09 augustus 2019, 06:28

Ik lees nergens hoe men de fouten uit 2015 tot en met 2018 denkt te herstellen; veel mensen hebben toen wel heffingskorting genoten over hun AOW terwijl ze daar geen recht op hadden en in 'ons' geval alleen al door het wonen in een niet aangewezen land.

De SVB heeft geblunderd en er is zelfs door de belastingdienst aan een 'mevrouw' geschreven dat zij in Thailand wel recht zou hebben op heffingskorting.

Veel mensen in Thailand hebben die vier jaar gewoon de heffingskorting gehad en daarvoor een aanslag opleggen gaat betekenen dat ze ongeveer vier maanden AOW moeten terugbetalen. Lammert schreef hier al eens dat veel aanslagregelaars van de dienst vervroegd met pensioen zijn gegaan en ook ik twijfel er aan of men ooit die fout gaat herstellen. Kassa, zeg ik dan, al heeft de dienst voor het jaar 2015 nog tijd tot 31-12-2020 als ik goed reken.

OK, hebben de AOW-ers ook eens mazzel!
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

printen44
Expat
Expat
Berichten: 4606
Lid geworden op: zaterdag 06 september 2008, 17:41

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#4 Bericht door printen44 » vrijdag 09 augustus 2019, 14:45

Ik heb vanaf 1 januari 2015 geen heffingskortingen op mijn AOW meer gehad. Ik moest vanaf de eerste euro van mijn AOW en het ABP pensioen, inkomstenbelasting betalen, ongeveer 1 maand AOW en ABP pensioen.De SVB weigerde, ik had hun een brief geschreven of zij niet maandelijks de inhouding van die belasting konden doen, die inhouding maandelijks te doen. Het ABP hield wel maandelijks die belasting in. Dus moest ik elk jaar aangifte doen als buitenlandse belastingplichtige. En dus kreeg ik elk jaar een aanslag, die ik betalen moest.

Nu lees ik dat de Staatssecretaris schrijft dat vanaf 1 januari 2019 geen heffingskortingen meer krijgt en dat de SVB deze per 1 januari 2019 inhoudt op de AOW. Dus wat gebeurt het met mijn bijdrage aan de Belastingdienst van 1 januari 2015 t/m 31 december 2018?

De staatssecretaris schrijft immers dat de maatregel vanaf 1 januari 2019 geldt. Krijg ik, met rente, de vier jaar dat ik een maand AOW aan de Belastingdienst hebt betaald terug? Het is de staatssecretaris die het schrijft, niet een of ander ambtenaartje van de belastingdienst of een obscuur Kamerlid.

De maatregel van 2015 geldt niet alleen voor Nederlanders in Thailand, maar alle AOW'ers in het buitenland, op enkele uitzonderingen na.

Ik noem dat wanbeheer en/of diefstal. Ben benieuwd of de uitspraken van de staatssecretaris nog een lange staart krijgt.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#5 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 09 augustus 2019, 22:13

Dit is een schoolvoorbeeld hoe mis het is gegaan bij de SVB.

Je hebt trouwens wel de heffingskortingen genoten. Dit werd vervolgens gecorrigeerd door het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting waardoor je op aanslag moest bijbetalen.

Maar met jouw brief aan de SVB (de Wet op de loonbelasting 1964 omschrijft dit als een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek) had zij onmiddellijk moeten afzien van het toepassen van de heffingskortingen en tot inhouding van loonbelasting moeten overgaan.

De staatssecretaris vertelt slechts het halve verhaal en ben je de over je AOW-uitkering betaalde inkomstenbelasting “mooi” kwijt. :giggle: :giggle2:

Bedenk maar als troost dat deze gelden goed zijn besteed zoals voor defensie, deltawerken en dijkverhogingen (zodat wij in Nederland droge voeten houden), onderwijs (maar dan kennelijk niet voor een staatssecretaris en enkele Kamerleden), zorg, een goed wegennet en alle grappen en grollen die je verder maar kunt bedenken.

Alleen jammer dat jij daar niet van hebt geprofiteerd. Jij “mocht” betalen en ik mocht daarvan genieten, waarvoor dank! :worshippy:
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1802
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#6 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 09 augustus 2019, 22:46

Ik kan me de reactie van Printen44 wel voorstellen want als hij geen tweede in NL belast inkomen had gehad dan had hij geen verplichte aanslag ontvangen en was hij er, zoals zovelen in Thailand en mogelijk ook elders, netjes tussendoor gefietst. Als dan ook nog NL straks afziet, wegens personeelsgebrek, van aanslagen voor die personen kan ik me voorstellen dat Printen44 zich 'genaaid' voelt om maar eens een krachtterm te gebruiken. Ook Ruudthai heeft in een medium eens in deze zin gereageerd.

Ik herinner me ook een brief ooit, voorjaar 2015 uit mijn hoofd, van het SVB aan een NL-er in Thailand en het liet weten dat er wel loonbelasting moet worden ingehouden; maar 'Ach, dat wordt met de aanslagregeling wel rechtgetrokken' stond er meen ik in. Het kan zo maar zijn dat die aanslagregeling er helemaal niet komt.

De overheidsorganen, en dan bedoel ik regering en ambtenarij, parlement, SVB en de belastingdienst lieten gaten vallen. Ik kan het de belastingdienst niet kwalijk nemen want die krijgen van de politiek op zo korte termijn nieuwe regels door de strot geduwd dat het wel mis moet gaan door hun gammele automatisering.

En dan is ook nog het kader vervroegd met pensioen gegaan al is er één persoon in Heerlen waarvan ik blij ben dat ze weg is. En let maar op, op 27 april 2020 krijgt ze nog een lintje ook....... :giggle:
JE BENT NOOIT VOLLEDIG GEKLEED TOT JE EEN GLIMLACH DRAAGT.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#7 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 10 augustus 2019, 00:35

Nou nou, Erik, nu schets je toch wel een heel somber beeld: Printen44 zou zich “gepakt” voelen. Ik hoop dan werkelijk niet door Menno Snel. Dat voelt vast niet zo plezierig aan. Als het dan toch moet dan zou ik er liever zelf een uitzoeken.

Dat wordt dan echter niet onze mevr. V., waarvan ik niet geloof dat ze met vervroegd pensioen is gegaan. Ik heb eerder de indruk dat haar “houdbaarheidsdatum” is verstreken. :giggle: :giggle2:

Maar nu even serieus. Natuurlijk is het sneu voor Printen44 dat hij wel het volle pond heeft moeten betalen terwijl heel veel buiten Nederland wonende belastingplichtigen door het gruwelijke falen van de SVB de dans zijn ontsprongen. Vandaar dat ik de vraagstelling van genoemde Kamerleden volstrekt niet begrijp. Ook zij zouden blij moeten zijn dat aan deze ongelijke behandeling nu een eind is gekomen.
De SVB begrijpt nog steeds niet dat de aanvullende wetgeving per 1 januari 2019 voor een deel noodzakelijk was om aan haar wan praktijk een halt toe te roepen!

Overigens heb ik Printen44 nog wel bedankt voor zijn gulle bijdrage aan de Staatskas. :worshippy:

Aan het begin van de vraagstelling had ik nog de hoop dat de Kamerleden het verlies aan heffingskortingen bij wonen in een land buiten de landenkring aan de kaak zouden stellen. :idea: Zij maakten zich immers druk om iets wat in feite al lang bestond. Maar die hoop was bij verder lezen al snel vervlogen. :mrgreen:

Als niet kwalificerend buitenlands belastingplichtige “mag” je meer belasting betalen over je AOW-uitkering dan bij wonen in Nederland. Je bent het melkkoetje van de Staat der Nederlanden: je moet wel “melk” geven en meer dan bij wonen in Nederland en dan het liefst in de vorm van keiharde euro’s, maar je krijgt geen “voer”, in welke vorm dan ook. Daar moet je woonland maar voor zorgen!

Als gevolg van de reguliere controles van de zijde van de Belastingdienst zijn er wel een aantal gevallen boven water gekomen maar ik denk dat de grote groep die tot nu toe heeft geprofiteerd van het toepassen van de heffingskortingen, zonder dat dat is geconstateerd door de Belastingdienst, van geluk mag spreken. En tot die groep behoort Printen44 helaas niet.
De Belastingdienst gaat zeker niet meer terug naar 2015 en volgende jaren. Voor 2018 acht ik die mogelijkheid nog wel aanwezig. E.e.a. houdt verband met een gebrek aan voldoende personeel bij de Belastingdienst. Op zichzelf is dit een vreemde constatering daar een uitbreiding van de capaciteit (mits voldoende geschoold) zichzelf gemakkelijk kan terugverdienen. Maar zo steekt het management van het Ministerie van Financiën en van de Belastingdienst nu eenmaal niet in elkaar. Dit noem ik dan ook een verkeerde bezuiniging!
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#8 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 10 augustus 2019, 17:32

trangerkuda schreef:
vrijdag 09 augustus 2019, 02:42
Lammert, naar mijn mening beschrijf je in je bericht op een uitstekende wijze de corruptie, onkunde en grote minachting voor de doorsnee Nederlandse burger van politici (regering en 'oppositie') en de belastingdienst(medewerkers).

Zijn er voor zover jou bekend signalen om ('massaal') in verzet te komen tegen dit soort corrupt geklungel?

Bijvoorbeeld een actie om de heffingskortingen met terugwerkende kracht ongedaan te maken?
Dank voor je compliment, Trangerkuda.

De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, de VBNGB, voert overleg met het Ministerie van Financiën om te komen tot een versoepeling met betrekking tot de regeling voor niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Alleen de weg die zij willen inslaan is niet de juiste. Hierover zal ik contact met hen opnemen. Deze Vereniging beoogt nl. een verlaging van de 90%-eis. Dat zal echter nauwelijks enige soulaas bieden daar de meeste gedupeerden buiten de landenkring wonen (zoals bijv. in Thailand).

Daarbij lijkt het mij een goede zaak dat ook de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) en de Stichting Nederlanders Overzee (SNO) zich hierbij zouden aansluiten om de krachten zoveel mogelijk te bundelen. Ook hen zal ik aanschrijven.

Overigens verwacht ik hier geen wonderen van. Het Ministerie van Financiën heeft z’n kruit verschoten door het onlangs binnen hengelen van Über.

Taxibedrijf Über heeft belastingparadijs Bermuda ingeruild voor Nederland als een beter alternatief. Nederland heeft immers een reputatie hoog te houden als het aankomt op belastingontwijking door grote multinationals. Daarbij heeft Über in Nederland een aftrekpost bedongen van jaarlijks € 5,5 miljard voor toekomstige winsten.

Dit maakt de spoeling aanzienlijk dunner om ook nog iets te kunnen betekenen voor in het buitenland wonende Nederlandse Staatsburgers in het kader van een versoepeling van de regeling voor niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Helaas. Mooier kan ik het niet maken.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: De heffingskortingen: een klucht in twee bedrijven

#9 Bericht door Lammert de Haan » woensdag 14 augustus 2019, 22:07

Nadat er ophef in de Tweede Kamer is ontstaan over de jaarlijkse aftrekpost voor Über kwam het Ministerie van Financiën met een reactie. De in m'n eerdere bericht genoemde € 5,5 miljard is niet een toezegging van het Ministerie maar is een berekening van Über zelf. Door het naar buiten brengen van dit getal heeft Taxibedrijf Über zichzelf behoorlijk in haar eigen voet geschoten. Het Ministerie weet nu immers hoe de Kamer hierover denkt.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Zonvakanties 728x90
Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”